پایه
همیشه رایگان!

عضویت پایه و رایگان(عدم دسترسی به مطالب و فایل های ویژه)

هفتگی
۵/۰۰۰ تومان

عضویت برنزی هفتگی

به مدت یکهفته کاربر برنزی شوید

و به تمام امکانات دسترسی پیدا کنید!

ماهانه
۱۸/۰۰۰ تومان

عضویت نقره‌ای ماهانه

به مدت یکماه کاربر نقره‌ای شوید

و به تمام امکانات دسترسی پیدا کنید!

سالانه
۲۰۰/۰۰۰ تومان

عضویت طلایی سالانه

به مدت یکسال کاربر طلایی شوید

و به تمام امکانات دسترسی پیدا کنید!